Probably the best way to disappear (in a personal apocalypse), 50x70 cm, 2024

 

 

Divided in Parts and Pieces (werken uit 2023-2024)

De laatste reeks van Eline is nog volop in ontwikkeling. Toch presenteert ze hier de eerste werken ervan.


Ik zie zoveel mensen rondom mij, die aan alle verwachtingen van het leven willen voldoen

-en het leven vraagt veel-,

maar ze sneuvelen en vallen in stukken uiteen ... ‘


Vanuit een gevoel dat er in haar omgeving heel wat mensen ‘uiteen aan het vallen zijn, vertrekt Eline in deze reeks vanuit collage.
Hoewel dat ‘uiteen vallen’ zich eerder op psychisch of emotioneel vlak afspeelt, maakt Eline dat idee letterlijk. Ze knipt en verdeelt figuren uit elkaar en gaat met de losse elementen terug aan de slag. Niet zelden zijn het armen of benen die overblijven en iets omarmen, dragen, vallen, verdwijnen of weglopen,…

Die allereerste collages zijn klein en spelen zich in haar schetsboek af. In een ander schetsboek vertaalt ze die collages naar kleine tekeningetjes met potlood en verf. De uiteindelijke werken vetrekken vanuit die intimiteit van die kleine boekjes, maar worden uitvergroot op een nieuw blad. Het blijven dus geen collages, maar ze worden vertaald met potlood, kleurpotlood en verf. Soms arriveren er nieuwe, getekende of geschilderde collage-elementen in en krijgt het beeld een andere narratief dan de eerste collage.

Uitvergroting zorgt er zowieso voor dat de ‘verdeeldheid’ of de ‘isolatie’ van lichaamsdelen concreter, aanweziger en vervreemdender aanvoelt dan in de eerste ontwerpcollages.

We zien hier het thema uit de vorige reeks ‘Hide and Seek’ (zie verder) terugkomen, maar het wordt iets abstracter of minder eenduidig leesbaar. Het gaat wat dieper nu en laat meer ruimte voor interpretatie aan de kijker.

 

 

 

Divided in Parts and Pieces (works from 2023-2024)

Eline's latest series is still in development. Yet she presents the first works of it here.


I see so many people around me who want to meet all of life's expectations

-and life demands a lot-,

but they fail and fall to pieces...'


Based on a feeling that many people in her environment are falling apart, Eline starts from collage in this series.
Although this 'falling apart' takes place more on a psychological or emotional level, Eline makes that idea literal. She cuts and divides figures apart and goes back to work with the individual elements. It is not uncommon for arms or legs to remain and embrace, carry, fall, disappear or run away, etc.

 

Those very first collages are small and take place in her sketchbook. In another sketchbook she translates those collages into small drawings with pencil and paint.

The final works start from the intimacy of those small books, but are enlarged on a new page. So they do not remain collages, but they are translated with pencil, colored pencil and paint. Sometimes new drawn or painted collage elements arrive and the image takes on a different narrative than the first collage.

In any case, enlargement ensures that the 'division' or 'isolation' of body parts feels more concrete, more present and more alienating than in the first design collages.

We see the theme from the previous series 'Hide and Seek' (see below) returning here, but it becomes slightly more abstract or less clearly readable. It goes a little deeper now and leaves more room for interpretation for the viewer.


Hide and Seek (werken uit 2020-2022)

 

Net zoals alle prille ideeën van Eline zich gaandeweg ontpoppen, kwam ook deze reeks tot leven. In volle coronacrisis - waar iedereen zich in zijn huis leek te verstoppen - startte ze met een reeks tekeningen. Ze nam een potlood en een blanco schetsboek, waar ze op de eerste pagina in het midden van het blad een uitgeknipt stukje tekst plakte. Op de volgende pagina tekende ze fijntjes een figuur, verstopt onder een laken, die ondanks haar verdokenheid een scala aan emoties uitstraalt.


“Dat lijkt wel een spook.”


Het startte met het tekenen van een spook, iemand die onzichtbaar wilde zijn. Het evolueerde in mensen die zich proberen te verhullen in iets, achter iets, onder iets… om dan te tekenen wat er met die mensen in iets, onder iets, achter iets… gebeurde.

De tekeningen uit het schetsboek waren het startpunt van een reeks werken op groter papier.

Al deze tekeningen werden getekend met eenzelfde soort potlood, telkens en telkens opnieuw aangescherpt. Om met fijne, minuscule details de figuur die wil verdwijnen uit te werken, het masker of de verhulling waarmee Eline hem laat verdwijnen vorm te geven of het gevoel dat oorzaak of gevolg is van dit verdwijnen in de pose mee te geven.

Uit al die “spoken” groeide uiteindelijk deze reeks en een solo-expo in november 2022. Een combinatie van tekeningen met potlood, kleurpotlood, aquarelverf, acrylverf en collage.

Herkenbaar voor elk van ons. Met een knipoog naar de zorgen en het leven. Van de schoonheid en de troost.

 

Hide and Seek (works from 2020-2022)

 

Just as all of Eline's early ideas gradually unfolded, this series also came to life. In the midst of the corona crisis - where everyone seemed to be hiding in their homes - she started a series of drawings. She took a pencil and a blank sketchbook, where she pasted a cut-out piece of text on the first page in the middle of the sheet. On the next page she delicately drew a figure, hidden under a sheet, who, despite her concealment, radiates a range of emotions.


“That looks like a ghost.”


It started with drawing a ghost, someone who wanted to be invisible. It evolved into people trying to hide themselves in something, behind something, under something… and then drawing what happened to those people in something, under something, behind something….

The drawings from the sketchbook were the starting point of a series of works on larger paper.

All these drawings were drawn with the same type of pencil, sharpened again and again. To work out the figure that wants to disappear with fine, minuscule details, to shape the mask or concealment with which Eline makes him disappear or to convey the feeling that is the cause or effect of this disappearance in the pose.

From all those “ghosts” this series eventually grew and a solo exhibition in November 2022. A combination of drawings with pencil, colored pencil, watercolor paint, acrylic paint and collage.

Recognizable for each of us. With a nod to worries and life. Of the beauty and the comfort.


ouder werk...  / olther works...